Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Literatuurlijsten

Literatuurlijst - Marcus 5,1-20 en Lucas 8,26-39

geplaatst op dinsdag 14 mei 2024 in de categorie Literatuurlijsten

Het verhaal van de bezetene met de naam Legioen (Lucas 8,26-39) boeit me al lange tijd. Het is niet makkelijk om greep op dat verhaal te krijgen. Ik moest ermee aan de slag met het oog op mijn tweede Engelstalige Lucasboek: Jesus as Miracleworker and Teacher: Studies in the Gospel of Luke. Mijn literatuurlijst deel ik hier alvast.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Amsterdamse School

geplaatst op zaterdag 11 november 2023 in de categorie Literatuurlijsten

Voor een bundel over het Nederlands onderzoek van het Nieuwe Testament in de laatste vijftig jaar (door het SCNT, met Bart Koet en Myriam Klinker-de Klerck als redacteuren) ben ik bezig met een artikel over de Amsterdamse School. Voordat een artikel schrijf, zoek ik eerst de benodigde literatuur over het onderwerp. In de bijlage vindt u de literatuur die ik tot nu toe heb gevonden. Mocht u artikelen/boeken misssen, zou me dat willen melden (n.riemersma@planet.nl).

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Ruth (update 2023-10-29)

geplaatst op zondag 29 oktober 2023 in de categorie Literatuurlijsten

We zijn als redactie van ACEBT op dit moment druk bezig met een nieuw nummer (37) over de vijf feestrollen (Megilloth). Ergens in de eerste maanden van het volgend jaar zal het verschijnen. Ik schreef daarvoor het artikel 'De rol van God in het boek Ruth: Over de houding van God ten opzichte van het lijden'. Eerder - in mei 2022 - bracht ik al een literatuurlijst uit. De bibliografie die je in de bijlage vindt, is nog weer sterk uitgebreid.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - 2 Koningen 2,19-25

geplaatst op dinsdag 25 oktober 2022 in de categorie Literatuurlijsten

Als over bijbelverhalen geschreven wordt, dan is er meestal wat mee aan de hand. Dat geldt zeker voor de twee wonderverhalen in 2 Koningen 2, het ene levenwekkend (2,19-22), het ander dodelijk (2,23-25). Het stond vorige week op het (alternatieve) leesrooster. Maar of elke predikant het heeft aangedurfd om hierover te preken ... Ik schreef er een artikel over dat, naar ik hoop, midden 2023, verschijnt, en legde een literatuurlijstje aan. 

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Ruth

geplaatst op woensdag 11 mei 2022 in de categorie Literatuurlijsten

Tussen Hemelvaart en met en na Pinksteren wordt in de zondagse liturgie het boek Ruth gelezen.
De Nederlands Bijbelgenootschap besteedt aandacht aan dit bijbelboek door middel van een viertal seminars, het online preekteam van de Dirk Monshouwerstichting (aanmelding bij: exegese@schriftlezing.nl) biedt vertaling en bespreking van de vier hoofdstukken die dit boek kent.
Over het boek is erg veel geschreven, de laatste decennia vooral door vrouwen/feministisch theologen. Ik heb een literatuurlijst aangelegd die je in de bijlage kunt vinden.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Johannes 11

geplaatst op zondag 06 februari 2022 in de categorie Literatuurlijsten

Deze weken wordt in de kerk het verhaal van de opwekking van Lazarus gelezen (Joh. 11). Voor het online preekteam moet ik de passage 11:29-44 doen. Voor een nog nader te bepalen tijdschrift schreef ik een verhaal over het hele hoofdstuk. Daar hoort ook het bestuderen bij van wat anderen over dit wonderverhaal geschreven hebben. En dat is veel, zoals uit bijgaande literatuurlijst wel blijkt.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - 2 Koningen 4,8-37

geplaatst op dinsdag 05 oktober 2021 in de categorie Literatuurlijsten

Ik ben deze weken intensief bezig met 2 Koningen 4,8-37, het verhaal over Elisa en de Sunamitische vrouw, dat uitloopt op een dodenopwekking. De reden is dat er in mei 2022 een ACEBT-bundel verschijnt over Elia & Elisa, waaraan ik een bijdrage zal leveren, over de dodenopwekking. De literatuurlijst presenteer ik alvast hierbij.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Nehemia 1 en 8-10

geplaatst op donderdag 19 november 2020 in de categorie Literatuurlijsten

Na het schrijven van een artikel over 'Berît in Ezra 10:1-44' voor de nieuwe ACEBT-bundel over Ezra-Nehemia ben ik in de afgelopen weken intensief bezig geweest met Nehemia 9 en 10. Opnieuw twee intrigerende hoofdstukken; ze horen bij elkaar. Nehemia 9:1-10:40 houd ik voor de derde scène na 8:1-13 en 8:14-19. Een artikel over de verbinding tussen Nehemia 9 en 10 is klaar. Nu alvast de literatuurlijst met betrekking tot Nehemia 9-10.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Ezra 9-10

geplaatst op dinsdag 20 oktober 2020 in de categorie Literatuurlijsten

Ik schreef voor een te verschijnen bundel van Amsterdamse Cahiers over Ezra en Nehemia (ACEBT 34) een artikel 'Berît in Ezra 10,1-44'.
Ezra 9-10 zijn twee buitengewoon intrigerende hoofdstukken, maar wel hoofdstukken waarin een uiterst pijnlijke maatregel wordt voorgesteld. Mijn aandacht gaat echter uit hoe het thema van het verbond in Ezra 10 een rol speelt. De bundel verschijnt in januari 2021.
Nu alvast de literatuurlijst met betrekking tot Ezra 9-10.

Open PDF bestand

Register van ACEBT 1-36 en ACEBT.SS 1-18 (bijbelteksten)

geplaatst op vrijdag 24 januari 2020 in de categorie Literatuurlijsten

Alle bijbelverhalen die in Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 1-36 en van de Supplement Series 1-18 aan de orde komen, heb ik nu in een register geplaatst, in de hoop het gebruik van ACEBT-uitgaven voor de lezer te vergroten. 

Open PDF bestand

Bibliography on Historiography, the Genre of Luke-Acts and Luke 1,1-4

geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 in de categorie Literatuurlijsten

De Didachè-studiedagen in Leuven, op dinsdag 21 en woensdag 22 augustus 2018, hadden als thema: 'Het Lucasevangelie'. Na de inleiding mocht ik de dag openen met een lezing getiteld 'Lucas als geschiedschrijver'.
In de bijlage vindt u een literatuurlijst op dit onderwerp. Literatuur t/m oktober 2019 heb ik daarin verwerkt.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Jona

geplaatst op woensdag 06 december 2017 in de categorie Literatuurlijsten

Volgend  jaar brengt ACEBT een cahier (32) uit over de twaalf kleine profeten. Ik schreef daarvoor een artikel over Jona. De (kleine) literatuurlijst die ik daarvoor samenstelde, publiceer ik nu alvast. 

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Barmhartigheid & Compassie

geplaatst op woensdag 14 december 2016 in de categorie Literatuurlijsten

Ter afsluiting van het heilig jaar van de barmhartigheid schreef ik een artikel over 'Barmhartigheid in Lucas-Handelingen'. Dat brengt het ook het lezen van de nodige artikelen over barmhartigheid met zich mee. De bijgaand literatuur(lijst) vindt u hieronder. 

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Lucas 7,11-17

geplaatst op zaterdag 09 juli 2016 in de categorie Literatuurlijsten

Al vele jaren verzamel ik literatuur over Lucas 7,11-17, het verhaal van de dodenopwekking van een zoon van een weduwe in de Galilese stad Naïn. De literatuurlijst is door mij bijgehouden tot april 2023.

Ik beweer zeker niet dat de lijst compleet is. Mocht u nog literatuur kennen die ik hier ongenoemd laat, dan houd ik mij aanbevolen.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Marcus 14,51-52 en 16,5

geplaatst op vrijdag 31 januari 2014 in de categorie Literatuurlijsten

Voor Interpretatie 22,2 (2014) schreef ik een artikel over de neaniskos (= jongeman) in Marcus 14,52-52 en 16,5. Over deze raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie is veel geschreven.
Hieronder vindt u de literatuurlijst die ik hiervoor samenstelde.

Open PDF bestand

Literatuurlijst - Jeremia 31,31-34

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Literatuurlijsten

Hieronder treft u een lijst met literatuur over Jeremia 31,31-34, de passage waarin de profeet Jeremia spreekt over het nieuwe verbond. 

Open PDF bestand

Literatuurlijst - 1 Korinte 15

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Literatuurlijsten

Hieronder vindt u een lijst met literatuur over 1 Korinte 15, Paulus' hoofdstuk over de opstanding der doden. 

Open PDF bestand

open books

Literatuurlijst - Ezechiƫl 37,1-14

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Literatuurlijsten

Hieronder vindt u een lijst met literatuur over Ezechiël 37,1-14, het beroemde visioen van de dorre doodsbeenderen. 

Open PDF bestand