Nico Riemersma

kerkelijk theoloog in Den Haag

Nieuwe Testament artikelen

De tien en meer herstelwonderen van Jezus (MatteĆ¼s 8,1-9,34)

geplaatst op zaterdag 04 februari 2023 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Voor het Amsterdamse Cahier dat deze week verscheen: 'Het Evangelie naar Matteüs' schreef ik zelf ook een artikel 'De tien en meer herstelwonderen van Jezus: Matteüs 8:1-9:34', Amsterdam: SHA 2023, 67-78. Piet van Midden schreef daarover in het Woord vooraf:
'Nico Riemersma zit met zijn bijdrage midden in zijn interesse voor bijbelse wonderverhalen. Hij stelt een aantal hoogst belangrijke vragen aan de orde: Waar begint en eindigt een verhaal in Matteüs 8:1-9:34? Welke plaats neemt deze verhaaleenheid in binnen de grotere context? Wat is de samenhang? Dat vraagt om argumentatie. Riemersma is zo verstandig om voorzichtig te zijn. Zijn conclusie maakt nieuwsgierig. Matteüs 8:1-9:34 is een verhaallijn bestaande uit korte verhaaltjes, scènes, die alle een herstelwonder vertellen.'

Open PDF bestand

De opwekking van Lazarus: Johannes 10:40-11:54 benaderd vanuit de genre- en vormkritiek

geplaatst op vrijdag 17 juni 2022 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Mijn studie over de dodenopwekkingen in OT en NT heb ik recent weer voortgezet. Aan het eind van het vorig jaar (2021) schreef ik een serie artikelen over de dodenopwekking door Elisa (2 Kon. 4,8-37). Ik voeg daar nu een nieuwtestamentische studie aan toe, en wel over de opwekking van Lazarus (Joh. 10,40-11,54), een verhaal dat ik benader vanuit de genre- en vormkritiek. Het artikel verscheen vandaag (17 juni 2022) in Kerk en Theologie 73/2 (2022), 173-188.

Open PDF bestand

De opwekking van Lazarus (Joh. 10,40-11,54)

geplaatst op zondag 06 februari 2022 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

In deze laatste weken van Epifanie wordt in de kerk Johannes 11, het verhaal van de opwekking van Lazarus, gelezen. Voor het online preekteam, dat georganiseerd wordt door de Dirk Monshouwerstichting en de Nieuwe Bijbelschool moet ik de passage 11:28-44 doen. Ik koos ervoor om zowel aandacht te besteden aan het hele hoofdstuk als aan de specifieke passage (11:28-44).

Open PDF bestand

'Omdat God ons eerst liefhad': Opbouw en samenhang van 1 Johannes 4:7-21

geplaatst op donderdag 12 augustus 2021 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Enige tijd geleden moest ik voor de website van de Dirk Monshouwerstichting een vertaling maken van 1 Johannes 4,7-21. Deze passage 'probably the most important text in the New Testament that explains God's love the best' (Dirk van der Merwe) is me zozeer gaan boeien dat ik er een artikel van heb gemaakt, onder de titel 'Omdat Hij ons eerst liefhad': Opbouw en samenhang van 1 Johannes 4,7-21. 

Open PDF bestand

De opstanding/verrijzenis van Jezus

geplaatst op maandag 02 maart 2020 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Een les voor de TVG-cursus waarin ik de terminologie rond Jezus' opstanding bespreek, het vermoedelijk oudste kerugma in 1 Korintiërs 15 (vv. 3-5) en de opstandingsverhalen van de vier evangeliën: Marcus 16,1-8; Matteüs 27,57-28,10; Lucas 23,50-24,53 en Johannes 20,1-31. 

Open PDF bestand

De brief van Paulus aan de Filippenzen

geplaatst op maandag 02 maart 2020 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

De brief van Paulus aan de Fillippenzen kent twee opmerkelijke passages: 2,5-11 en 3,2-21. Van de laatste wordt gezegd dat die passage niet erg in de brief past dan wel uit een andere brief afkomstig is. Beide passages gaan over gerichtheid. De ene passage roept op tot de gerichtheid van Christus, de ander om niet de grichtheid van de tegenstanders te volgen. Kortom, ze vormen juist een mooi contrast. Als het over Christus gaat, is de toon hymnisch, als Paulus echter de tegenstanders spreekt, trekt hij fel van leer. 

Open PDF bestand

De fanatieke Paulus

geplaatst op zondag 30 maart 2014 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Kijk je in het woordenboek van Van Dale onder 'fanatiek' of 'fanatisme', dan vind je in de omschrijving het woord 'ijver'. Bij 'fanatiek' staat: door een blinde ijver (voor het geloof of idee) gedreven. En bij fanatisme lees je: felle, hartstochtelijke ijver voor iets, gepaard gaand met onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Kijk je vervolgens naar Paulus, dan zie je het woord 'ijver' verschillende keren bij hem voorkomen. De aanduiding boven mijn artikel 'De fanatieke Paulus' (in Interpretatie 20,4 (2012), 26-27) klopt dus. Ga je verder op zoek, dan zie je dat het woord 'ijver' bij Paulus op verschillende manieren voorkomt.

Open PDF bestand

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie. De neaniskos in 14,51-52 en 16,5

geplaatst op vrijdag 31 januari 2014 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14,51-52, helemaal aan het slot van het verhaal van de arrestatie van Jezus. hebben we hier met een grappig, maar verder weinig belangwekkend incident te maken of is er hier meer aan de hand, is het zelfs cruciaal voor het slot van het evangelie?
Voor Interpretatie 22,2 (2014), 20-23, schreef ik hierover een artikel. Een uitgebreidere versie (met veel meer noten) vindt u hier. 

Open PDF bestand

open books

'Zie de mens.' Over het expliciteren van Johannes 19:5

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Ik schreef voor Interpretatie (14,6 (2006), 25-27) een artikel, waarin ik aandacht vraag voor de kwestie van het expliciteren zoals dat veelvuldig in de Nieuwe Bijbelvertaling gebeurt. Wat is expliciteren? E.W. Tuinstra omschrijft het als 'expliciet maken van datgene wat impliciet in de grondtaal gegeven wordt. In 'Het verhaal van een vertaling' geeft K. Spronk als (een nog wat nauwkeuriger) definitie: het in de vertaling weergeven van informatie die alleen impliciet aanwezig is in de brontekst. Het concentratiepunt van het artikel ligt bij Johannes 19,5. De vraag: wie is de spreker van de uitspraak 'Zie de mens'? Pilatus of Jezus?

Open PDF bestand

Bij het Paasfeest - Marcus 15,39 en 16,8

geplaatst op donderdag 16 mei 2013 in de categorie Nieuwe Testament artikelen

Mijn eerste publicatie heb ik geschreven samen met Rob van Essen, mijn toenmalige, directe collega. We waren door de redactie van de Postille gevraagd om de preekschetsen te verzorgen voor de Drie Dagen van Pasen + de Paasmorgen. Ik schreef de inleiding ‘Bij het Paasfeest' en de preekschetsen over Marcus 15,39 en 16,8.

Open PDF bestand